Ogłoszenie nr 126554-2016 z dnia 2016-05-18 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kędzierzyn-Koźle: Uprządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławięcickiej 79 w Kędzierzynie-Koźlu- etap II
Numer ogłoszenia: 126470 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Termin składania ofert: 2016-06-08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

X zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja , ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 483 49 93, faks 77 483 49 93.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawiecice.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uprządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławięcickiej 79 w Kędzierzynie-Koźlu- etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac uporządkowania i pielęgnacji drzewostanu na terenie Parku Sławięcickiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 21 kwietnia 1964r. nr 832/64 i P-25/57 z dnia 20.12.1957r. polegających na: - wycince drzewostanu, - pielęgnacji i korekty koron drzew, - wykonaniu wiązań elastycznych drzewostanu, - wykonaniu zabiegów leczniczych drzewostanu, - wycince samosiejek zgodnie z: - Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, nr WUOZ 520/N/2015, z dnia 04.08.2015 stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. - Szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. - Wykazem drzew: (zestawienie drzew do pielęgnacji, zestawienie drzew do usunięcia stanowiący załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. - Mapą określająca obszar działań stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ. Wycinka drzew wraz z wywożeniem ,zrębkowanie gałęzi na odległość do 2 km - jeśli wykonawca nie zagospodaruje w inny sposób gałęzi i konarów we własnym zakresie - 122 drzew. 2. Pielęgnacja drzew - wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych - polegające na odcięciu piłą mechaniczną, piłką ręczną, sekatorem gałęzi i konarów drzewa oraz opuszczeniu ich na linach - 229 drzew: - cięcia pielęgnacyjne w tym sanitarne i prześwietlające - cięcie gałęzi i konarów poprawiające warunki rozwoju korony drzew. Obejmujące cięcie sanitarne eliminujące z korony drzewa pędy, gałęzie i konary chore i martwe, uszkodzone, połamane, stanowiące źródło infekcji, a także usuwanie odrostów korzeniowych; - cięcia korygujące - polegające na niwelowaniu wad budowy korony drzewa, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, w tym redukcja i odciążenie konarów lub korony drzewa, usunięcie krzyżujących się konarów, gałęzi, usuwanie wady wielopniowości; - cięcia techniczne koron cięcia nieprzyrodnicze wymuszone kolizją korony drzewa z innymi obiektami; - wycinka samosiejek na obejmującym zadanie terenie - wywożenie zrębkowanie gałęzi na odległość do 2 km - jeśli wykonawca nie zagospodaruje w inny sposób gałęzi i konarów we własnym zakresie; założenie wiązań elastycznych: Pod pojęciem: wiązań elastycznych opasowych Zamawiający określił wiązania spełniające następujące wymogi techniczne: - Użyty system powinien cechować się możliwością samoregulacji wraz z przyrostem pni na grubość oraz mieć możliwość instalowania jako wiązanie statyczne lub dynamiczne ze zintegrowanym amortyzatorem. System winien być koloru czarnego lub innego, nie kontrastującego z kolorem kory drzew. Dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie lin polipropylenowych o współczynniku rozciągliwości 15-20% i wytrzymałości podanej przez producenta systemu np.: 2; 4 lub 8 ton, dostosowanej do potrzeb. Ponadto muszą być odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego, dopuszczając możliwość degradacji ich wytrzymałości pierwotnej do 2% rocznie, o rekomendowanym minimum ośmioletnim okresie użytkowania. - System wiązań musi być kompletowany i instalowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta oraz zgodnej z zaleceniami europejskich organizacji branżowych. Niedopuszczalnym jest stosowanie wiązań kompletowanych z elementów systemu pochodzących od różnych producentów.Jakakolwiek ingerencja w strukturę Parku - jego drzewostan, ukształtowanie, nasadzenia roślinności, zabudowę i założone instalacje - może być wykonywana wyłącznie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz przedstawicielem Zamawiającego. Prace pielęgnacyjne drzew, stanowiące przedmiot Zamówienia, winny być wykonywane w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej roślinności oraz urządzeń, instalacji i zabudowy w bezpośrednim otoczeniu pielęgnowanego drzewa i na szlakach komunikacyjnych wywozu gałęzi, konarów itp. oraz na terenie całego Parku. Ze względu na codzienne i całodzienne udostępnianie Parku zwiedzającym prace winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający zwiedzającym Parku, a drewno z prac pielęgnacyjnych winno być natychmiast usuwane z terenu obiektu Zamawiający wskazuje, na podstawie wymagań Inspektora Nadzoru prowadzącego nadzór pielęgnacyjny drzewostanu w Parku, na możliwość użycia podnośników koszowych tylko na terenie dróg utwardzonych, podstawową techniką pielęgnacji drzew będzie technika z lin a także na użycie do wycinania gałęzi narzędzi ręcznych. Wszelkie prace pielęgnacyjne i wycinkowe oraz transportowe winny być przeprowadzane lekkim sprzętem ciągniki i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.Osoby realizujące zamówienie muszą posiadać specjalistyczne ubrania robocze i ochronne z logo firmy wykonawcy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał conajmniej a)2 usług w zakresie przeprowadzonych prac pielęgnacyjnych cięcia korygujące, sanitarne, techniczne, formujące w koronach drzew) na drzewostanie w założeniach parkowych lub innej zieleni zorganizowanej, wpisanych do rejestru zabytków - w liczbie co najmniej 500 drzew łącznie w obu zamówieniach, o łącznej wartości obu usług nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. b) 2 usług obejmujących wykonywanie, co najmniej 20 wiązań elastycznych w koronach drzew w założeniach parkowych lub innej zieleni zorganizowanej, wpisanych do rejestru zabytków lub drzewach pomnikach przyrody o wartości usługi nie mniejszej niż 20.000,00zł brutto.Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku składając wraz z ofert wykaz wykonanych usług - druk nr 6

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dopkona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt.6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ. 3.Zamawiający uzna wymienione poniżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez Wykonawcę.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, a niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawi w wykazie wraz z ofertą osoby, na każdą z wymienionych funkcji wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresie wykonywanych przez nie czynności i podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniającymi poniższe wymagania:- kadra kierowniczo - inżynierska: a) minimalna liczba osób: 2 b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - tytuł magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych kierunkowych: ogrodnictwo lub leśnictwo lub kształtowanie terenów zieleni, w tym, co najmniej posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [12- miesięczną praktykę zawodową] do prowadzenia tych prac na terenach wpisanych do rejestru zabytków, w tym zabytkowych terenów zieleni (wymogi w tym zakresie sformułowano w § 23 ust. 1 lub § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 Nr 165, poz. 987), - ukończony specjalistyczny kurs III stopnia NOT w zakresie pielęgnacji drzew lub Inspektor Nadzoru Robót Arborystycznych z doświadczeniem min. 10-letnim w kierowaniu pracami o takim samym charakterze, w tym w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, z przygotowaniem zawodowym obejmującym wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni. c) Kadra kierownicza obecna jest na terenie Parku przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówieniakadrą techniczna: a) minimalna liczba osób: 2 b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - posiadające świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni (ogrodnictwo lub leśnictwo lub kształtowanie terenów zieleni), z co najmniej 6 - letnią praktyką zawodową i odbytą co najmniej 12- miesięczną praktyką zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków, - posiadające ukończony kurs pielęgnacji drzew technikami arborystycznymi (z lin), np.: II stopnia NOT pielęgnacji drzew lub Europen Treeworker lub równoważne, - posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych lub np. potwierdzone ukończenie kursu obsługi pilarek oraz posiadające aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3,5 m. c) Kadra techniczna - są obecni na terenie Parku przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. - kadra pracownicza do prac pielęgnacyjnych i wycinania drzew: a) minimalna liczba osób: 5 b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - min. 4- letnia praktyka zawodowa, - min. 12- miesięczną praktykę zawodową, przy pielęgnacji tego rodzaju obiektów, wpisanych do rejestru zabytków, przewidywanymi do pracy piłą motorową, - posiadające min. wykształcenie zawodowe (ogrodnicze lub leśne) - posiadające ukończony kurs pielęgnacji drzew technikami arborystycznymi (z lin), np.: II stopnia NOT pielęgnacji drzew lub Europen Treeworker lub równoważne, - posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych lub np. potwierdzone ukończenie kursu obsługi pilarek oraz posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3,5 m; - kadra pracownicza do prac pielęgnacyjnych i wycinania drzew: a) minimalna liczba osób: 4 b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - min. 5-letnia praktyka zawodowa, - min. 12- miesięczną praktykę zawodową, przy pielęgnacji tego rodzaju obiektów, wpisanych do rejestru zabytków; - ukończony kurs pielęgnacji drzew technikami arborystycznymi (z lin), np.: II stopnia NOT pielęgnacji drzew lub Europen Treeworker lub równoważne, - posiadające uprawnienia UDT dopuszczające do pracy w koszu na podestach ruchomych na samochodach, - posiadające ukończony kurs obsługi sprzętu mechanicznego (piły), - posiadające aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3,5 m i pracy piłą spalinową. - kadra pracownicza do prac wycinania drzew: a) minimalna liczba osób: 3 b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - min. 5-letnia praktyka zawodowa, - min. 12- miesięczna praktyka zawodowa, przy wycinaniu drzew w tego rodzaju obiektach, wpisanych do rejestru zabytków, przewidywanymi do pracy piłą motorową, - posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych lub np. potwierdzone ukończenie kursu obsługi pilarek.Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia będzie posługiwał się osobami wskazanymi w załączonym do oferty wykazie, jako personel Wykonawcy. Osoby wpisane na listę będą wiążące, jako personel Wykonawcy do wykonywania prac. Istnieje możliwość zastępstwa w/w osób, ale muszą one się wykazać, co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz doświadczeniem i wiedzą jak osoby wskazane w ofercie. Wykaz osób w zastępstwie będzie zgłaszany przez Wykonawcę prac i każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przed dopuszczeniem do prac na terenie Parku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (druk nr 8) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Poświadczenia , z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. a) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt6 ppkt 2 SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 0.1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik (druk nr 5) do specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian postanowień pierwotnie zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, b. zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia, c. zmiany zakresu czynności wykonywanych przez podwykonawcę/-ów, d. ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji i doświadczenia), pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji, e. zmiany w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć i które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, jedynie jednak w sytuacji gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slawiecice.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 3 im.Mikołaja Reja ul. Sławięcicka 79 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 3 im.Mikołaja Reja ul. Sławięcicka 79 47-230 Kędzierzyn-Koźle sekretariat - pokój 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół nr 3
Data utworzenia:2017-01-09
Data publikacji:2017-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1914